Chinese Student Association


Spring & Fall 2014 Officers CSA2013

Junwei Xu: jxu5@atu.edu

Jian Xu: jxu2@atu.edu

Youting Luo: yluo@atu.edu

Yancheng Li: yli8@atu.edu

Zean Jiang: zjiang1@atu.edu

Chenchen He: Che1@atu.edu

Faculty Advisor

Xiang Chen xchen7@atu.edu

Dr. Zhi Taoztao@atu.edu

Visit the CSA Facebook page