Chinese Student Association - CSA

Visit the CSA Facebook page

 

Spring & Fall 2013 OfficersCSA2013

President
Zhu Yu (Julie)
zyu@atu.edu

Vice-President
Ziyao Gao
zgao@atu.edu


Secretary
Xu Shen (Sherry)
xshen@atu.edu

Accountant
Yingxiang Lin (Lisa)
ylin8@atu.edu  
CSA2013_1

Activity Officers
Ke Xu
kxu1@atu.edu

Junwei Xu
jxu5@atu.edu

Jian Xu
jxu2@atu.eduFaculty Advisor
Dr. Zeng Qing
qzeng@atu.edu

Faculty Advisor
Kristen Musser
kmusser@atu.edu

 
 
©